تو بازی به نکاتی که من و بابابزرگ بهت میگیم
توجه کن...